Public Health Wales statement on Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak

This statement will be updated daily at 2pm

Updated: 2:00pm Saturday 6 June

NOTE: Detailed information on new cases of Novel Coronavirus (COVID-19) in Wales is now available on our user-friendly data dashboard on the Public Health Wales website.

Dr Chris Williams, Incident Director for the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak response at Public Health Wales, said:

“On Friday, our data dashboard was updated to include the number of deaths reported in Wales by the Office for National Statistics (ONS).  Because this data is reported weekly by the ONS, it will be updated on our dashboard on a weekly basis on Fridays.

“Public Health Wales welcomes increased testing resulting from Welsh participation in the UK-wide system. Since Thursday 4 June, Public Health Wales has been reporting the number of tests for Novel Coronavirus (COVID-19) undertaken on Welsh residents in Non-NHS Wales laboratories.

“Public Health Wales is currently undertaking work to review this data and determine how this links with our existing data from tests undertaken in NHS laboratories in Wales.  Whilst this work is ongoing, these figures have not been incorporated into any other outputs including the headline number of cases. 

“Contact tracing continues in Wales as part of the Welsh Government’s ‘Test, Trace, Protect’ strategy.  Contact tracing is the process of identifying people who have come in contact with an individual with Novel Coronavirus (COVID-19) in order to prevent the risk of others spreading the infection in our communities. 

“Anyone who has a positive Novel Coronavirus (COVID-19) test will be contacted by a team of contact tracers, and asked for details of everyone they have had close contact with while they have had symptoms.

“Please keep a note of your activities so you can easily remember your whereabouts on a given day, along with who were in contact with.  This is for everyone’s benefit and we are grateful for your continued cooperation.

“If you are asked to self-isolate, you should also comply with this request to prevent further spread of the virus.

“You do not need to have any concerns about providing names to the tracing team.  Tracers are trained staff and personal information that you provide will handled in line with data protection regulations and will not be shared widely.

“Over the last few weeks, Public Health Wales has been setting up the methods and guidance for how contact tracing will operate.  We will continue to work closely to support local health boards and local authorities in delivering contact tracing.

“The Welsh Government’s revised lockdown arrangements also continue. People from two different households in the same local area can meet up outdoors, provided they continue to maintain social distancing and strict hand hygiene. 

“The announcement adds that, as a general rule, people should not travel more than five miles from home. This will help to reduce the risk of coronavirus spreading as people begin to travel more. 

“Revised lockdown arrangements also apply to people in Wales who have been told to ‘shield’ from the virus.  They are able to go outside and meet people from another household, provided they keep a two-metre distance.

“Future relaxation of lockdown measures will also be dependent on everyone following advice set out in the ‘Test, Trace, Protect’ strategy, including self-isolating when required.

“Information about the symptoms of Novel Coronavirus (COVID-19) to look out for is available on the Public Health Wales website, or members of the public can use the NHS Wales symptom checker.

“Anyone experiencing Novel Coronavirus (COVID-19) symptoms can now apply for a home testing kit using the new UK online portal.  For further information and a link to the booking website, visit: www.gov.wales/coronavirus or www.llyw.cymru/coronafeirws. This will be supported by a national 119 phone service, through which people can also order a home test.

“We are encouraging everyone to download the Novel Coronavirus (COVID-19) Symptom Study app, which has been supported by Welsh Government. The app allows users to log daily symptoms to help build a clearer picture of how the virus is affecting people. For more information, including how to download the app, visit covid.joinzoe.com. 

“Anyone with a suspected coronavirus illness should not go to a GP surgery, pharmacy or hospital.  They should only contact NHS 111 if they feel they cannot cope with their symptoms at home, their condition gets worse, or their symptoms do not get better after seven days.

“Only call 999 if you are experiencing a life-threatening emergency, do not call 999 just because you are on hold to 111. We appreciate that 111 lines are busy, but you will get through after a wait.

"We also want to reinforce the message from NHS Wales that urgent and emergency care services for physical and mental health are still open and accessible.

“For parents, if your child is unwell and you are concerned you should seek help. If you have urgent dental pain you should still call your dentist. If you have a health complaint that is worrying you and won’t go away you should call your GP practice. If you or a family member are seriously ill or injured you should dial 999 or attend your nearest Emergency Department.”


Datganiad Cymraeg: 

Diweddarwyd: 2:00yp Dydd Sadwrn 6 Mehefin

NODER: Mae gwybodaeth fanwl am achosion newydd o Coronafeirws Newydd (COVID-19) yng Nghymru bellach ar gael ar ein dangosfwrdd data hawdd ei ddefnyddio ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd Dr Chris Williams, y Cyfarwyddwr Digwyddiadau ar gyfer yr ymateb i'r achosion o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Ddydd Gwener, cafodd ein dangosfwrdd data ei ddiweddaru i gynnwys nifer y marwolaethau sydd wedi’u cofnodi yng Nghymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Gan fod yr ONS yn adrodd ar y data hyn yn wythnosol, byddant yn cael eu diweddaru ar ein dangosfwrdd yn wythnosol bob dydd Gwener.    

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu profi cynyddol o ganlyniad i gyfranogiad Cymru yn y system ledled y DU. Ers dydd Iau 4 Mehefin, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn adrodd ar nifer y profion ar gyfer y Coronafeirws Newydd (COVID-19) sydd wedi’u cynnal ar drigolion Cymru mewn labordai heb fod yn rhai GIG Cymru. 

“Ar hyn o bryd mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymgymryd â gwaith i adolygu’r data hyn ac i benderfynu sut mae hyn yn cysylltu â’n data presennol o brofion a gynhaliwyd yn labordai’r GIG yng Nghymru. Tra mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo, nid yw’r ffigurau hyn wedi cael eu cynnwys mewn unrhyw allbynnau eraill, gan gynnwys y prif nifer o achosion.         

“Mae olrhain cysylltiadau’n parhau yng Nghymru fel rhan o strategaeth ‘Profi, Olrhain, Diogelu’ Llywodraeth Cymru. Olrhain cysylltiadau yw’r broses o adnabod pobl sydd wedi dod i gysylltiad ag unigolyn sydd â’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) er mwyn atal y risg o eraill yn lledaenu’r haint yn ein cymunedau ni.                

“Bydd tîm o unigolion olrhain cysylltiadau yn cysylltu ag unrhyw un sydd wedi cael prawf Coronafeirws Newydd (COVID-19) positif ac yn gofyn am fanylion am bawb mae wedi dod i gysylltiad agos â hwy tra mae wedi bod â’r symptomau. 

“Gwnewch nodyn o’ch gweithgareddau er mwyn gallu cofio’n rhwydd ble rydych chi wedi bod bob dydd, a gyda phwy ydych chi wedi dod i gysylltiad. Mae hyn er lles pawb ac rydyn ni’n ddiolchgar am eich cydweithrediad parhaus. 

“Os gofynnir i chi hunanynysu, dylech hefyd gydymffurfio â’r cais hwn er mwyn atal lledaeniad pellach y feirws.         

“Nid oes raid i chi fod ag unrhyw bryderon am ddarparu enwau i’r tîm olrhain. Mae aelodau’r tîm yn staff sydd wedi cael eu hyfforddi a bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhannu’n cael ei thrin yn unol â’r rheoliadau diogelu data ac ni fydd yn cael ei rhannu’n eang. 

“Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn sefydlu dulliau a chyfarwyddyd ar gyfer sut bydd olrhain cysylltiadau’n gweithredu. Byddwn yn parhau i weithio’n agos i gefnogi byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol i roi olrhain cysylltiadau ar waith. 

“Hefyd mae trefniadau adolygedig Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfyngiadau symud yn parhau. Gall pobl o ddau gartref gwahanol yn yr un ardal leol gyfarfod yn yr awyr agored, ar yr amod eu bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol a chadw at hylendid dwylo llym. 

“Mae’r cyhoeddiad yn ychwanegu, fel rheol gyffredinol, na ddylai pobl deithio mwy na phum milltir o’u cartref. Bydd hyn yn helpu i leihau’r risg o’r coronafeirws yn lledaenu wrth i bobl ddechrau teithio mwy. 

“Hefyd mae’r trefniadau adolygedig ar gyfer y cyfyngiadau symud yn berthnasol i bobl yng Nghymru sydd wedi cael cyfarwyddyd i ‘warchod eu hunain’ rhag y feirws. Maent yn gallu mynd allan a chyfarfod pobl o gartref arall, ar yr amod eu bod yn cadw pellter o ddwy fetr.   

“Bydd llacio’r mesurau cyfyngiadau symud yn y dyfodol hefyd yn dibynnu ar bawb yn dilyn y cyngor a nodir yn y strategaeth ‘Profi, Olrhain, Diogelu’, gan gynnwys hunanynysu pan fo angen.

“Mae gwybodaeth am symptomau’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) i gadw llygad amdanynt ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu gall aelodau'r cyhoedd ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

“Gall unrhyw un sy’n profi symptomau Coronafeirws Newydd (COVID-19) wneud cais nawr am becyn prawf cartref gan ddefnyddio porth ar-lein newydd y DU. I gael rhagor o wybodaeth a dolen i'r wefan archebu, ewch i: www.gov.wales/coronavirus neu www.llyw.cymru/coronafeirws. Cefnogir hyn gan wasanaeth ffôn 119 cenedlaethol, lle gall pobl hefyd archebu prawf cartref.

“Rydym yn annog pawb i lawrlwytho’r ap Astudio Symptomau Coronafeirws Newydd (COVID-19), a dderbyniodd gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae'r ap yn caniatáu i ddefnyddwyr logio symptomau’n ddyddiol i helpu i adeiladu darlun cliriach o sut mae'r feirws yn effeithio ar bobl. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i lawrlwytho'r ap, ewch i covid.joinzoe.com. 

“Ni ddylai unrhyw un yr amheuir bod ganddo/ganddi salwch coronafeirws fynd i bractis meddyg teulu, fferyllfa nac ysbyty.  Dim ond os yw'n teimlo na all ymdopi â'i symptomau gartref, fod ei gyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw ei symptomau’n gwella ar ôl saith niwrnod y dylai gysylltu â NHS 111.

 “Peidiwch â ffonio 999 oni bai eich bod yn profi argyfwng sy’n peryglu bywyd. Peidiwch â ffonio 999 dim ond oherwydd eich bod yn aros i 111 ateb eich galwad ffôn. Rydym yn deall bod llinellau 111 yn brysur, ond bydd rhywun yn ateb eich galwad ar ôl i chi aros.

"Hefyd hoffem gadarnhau’r neges gan GIG Cymru bod y gwasanaethau gofal brys ar gyfer iechyd meddwl ac iechyd corfforol ar agor o hyd.

“I rieni, os yw'ch plentyn yn sâl a'ch bod yn pryderu, dylech ofyn am help. Os oes gennych boen deintyddol brys, dylech ddal i ffonio'ch deintydd. Os oes gennych broblem iechyd sy'n eich poeni ac nad yw’n mynd i ffwrdd, dylech ffonio'ch practis meddyg teulu. Os ydych chi, neu aelod o'r teulu, yn ddifrifol wael neu wedi'ch anafu, dylech ddeialu 999 neu fynd i'ch Adran Achosion Brys agosaf.”