Public Health Wales statement on Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak

This statement will be updated daily at midday

Statement: Updated at 12pm on Tuesday 2 March 2021

Dr Giri Shankar, Incident Director for the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak response at Public Health Wales, said:

“As of Saturday, 27 February 2021, the weekly incidence of COVID-19 infections in all local authority areas throughout Wales has fallen below 100 cases per 100,000 population, although there are a small number of areas which have an incidence rate of above 80. This is encouraging, but we must continue following the rules and guidelines to maintain this trend.

“The public should be aware that the level 4 restrictions remain in place in order to keep infection rates falling and that you should stay at home, meet only the people you live with, work from home if you can, wear a face covering where required, wash your hands regularly and stay 2 metres from anyone you do not live with. 

“It was one year ago on Sunday, 28 February 2020 that the first case of Coronavirus was announced in Wales. I am pleased to report that one year later, as of Saturday 27 February 2021, Wales has now delivered more than 1 million first and second doses of COVID-19 vaccinations.

“We remind everyone that four people from two different households are now able to meet outdoors for socially distanced local exercise.  However, please remember this is solely for the purpose of exercise and that individuals should remain at a social distance, and that this guidance doesn’t apply to private gardens.

“Welsh Government has announced that families with a baby of under a year old are able to form a bubble with one other household, in order to receive support during the crucial first year of a baby’s life.

“Coronavirus cases by variant in Wales are reported on the UK Government website.  The dominant strain in Wales is the Kent variant, and there is currently no evidence of widespread community transmission of other Variants of Concern in Wales.”

“Welsh Government has announced that the revised vaccine strategy will mean that every eligible adult in Wales will be offered a first dose by the end of July.  In addition, adults with severe or profound learning disabilities, and those with any mental illness that causes severe functional impairment, will be invited for vaccination as part of the JCVI priority group six, and Welsh Government has published guidance on identifying eligible individuals in these groups and how to support them to take up their vaccine offers.

“Welsh Government also announced an expansion of workplace and community testing, with workplaces with more than 50 employees now eligible for support to regularly test their workforce, helping to reduce the spread of the virus and allowing them to operate safely. 

“As primary school children aged three to seven years in foundation phase returned to face-to-face learning this week, we thank parents for their perseverence during the winter. 

“We need your continued support to control the spread of Coronavirus, so please do not send your child to school if they are unwell, even if you are not sure if they have Coronavirus.  Please continue to work from home if at all possible.

“When you take your child to school, always keep your distance from other parents, wear a face covering, and don’t stay around and chat.  Please don’t invite other children or their parents to your home to play or stay, even outdoors, and even if they are in the same bubble at school.

“Make sure your child understands the importance of washing their hands regularly.

“From March 1, the law will be changed to allow licensed wedding venues, such as visitor attractions and hotels, to re-open but only to perform wedding and civil partnership ceremonies.

“Restrictions on UK and international travel remain in place.  More information on current travel guidance is available on the Welsh Government website.  

“More than 925,000 people have now received a first does of the safe and effective Coronavirus vaccine. We encourage everyone, whatever their background, socio-demographic and ethnicity, to have the vaccine when they are offered it.  We also stress the importance of seeking information from a trusted source such as Public Health Wales, the Welsh Government, local health board or GP.

If you or a member of your household develop a cough, fever or change in sense of taste or smell, you must self-isolate immediately and book a free Coronavirus test, either by calling 119 or by visiting www.gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19.”

Datganiad: Diweddarwyd 12yh Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021- I ddilyn

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i'r achos o'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“O ddydd Sadwrn, 27 Chwefror 2021, cwympodd cyfradd yr achosion o heintiau COVID-19 dros gyfnod o wythnos ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru o dan 100 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth, er bod nifer fach o ardaloedd sydd â chyfradd achosion sy’n uwch na 80. Mae hyn yn galonogol, ond rhaid inni barhau i ddilyn y rheolau a'r canllawiau i gynnal y duedd hon.

“Dylai'r cyhoedd fod yn ymwybodol bod y cyfyngiadau lefel 4 yn parhau mewn grym er mwyn sicrhau bod cyfraddau heintiau yn parhau i ostwng ac y dylech aros gartref, cwrdd â'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw yn unig, gweithio gartref os gallwch chi, gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen, golchi’ch dwylo yn rheolaidd ac aros 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad ydych chi'n byw gyda nhw. 

“Cyhoeddwyd achos cyntaf Coronafeirws yng Nghymru flwyddyn yn ôl i ddydd Sul, 28 Chwefror 2020. Blwyddyn yn ddiweddarach, rwy'n falch o nodi bod Cymru wedi rhoi mwy na miliwn o ddosau cyntaf ac ail ddosau o frechlynnau COVID-19 erbyn dydd Sadwrn 27 Chwefror.

“Rydym yn atgoffa pawb bod pedwar o bobl o ddwy aelwyd wahanol bellach yn gallu cwrdd yn yr awyr agored ar gyfer ymarfer corff yn lleol, gan gadw pellter cymdeithasol.  Fodd bynnag, cofiwch mai at ddibenion ymarfer corff yn unig y mae hyn ac y dylai unigolion gadw pellter cymdeithasol, ac nad yw'r canllawiau hyn yn berthnasol i erddi preifat.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod teuluoedd sydd â babi o dan flwydd oed yn gallu ffurfio swigen gydag un aelwyd arall, er mwyn cael cefnogaeth yn ystod blwyddyn gyntaf hollbwysig bywyd babi.

“Adroddir am achosion o’r Coronafeirws fesul amrywiolyn yng Nghymru ar wefan Llywodraeth y DU.  Y straen amlycaf yng Nghymru yw amrywiolyn Caint, ac ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth bod Amrywiolynnau sy’n Peri Pryder yn trosglwyddo’n eang yng nghymunedau Cymru."

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y strategaeth frechu ddiwygiedig yn golygu y bydd pob oedolyn cymwys yng Nghymru yn cael cynnig dos cyntaf erbyn diwedd mis Gorffennaf.  Yn ogystal, bydd oedolion ag anableddau dysgu difrifol neu ddwys, a'r rhai ag unrhyw salwch meddwl sy'n achosi nam swyddogaethol difrifol, yn cael eu gwahodd i gael eu brechu fel rhan o grŵp blaenoriaeth chwech y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar nodi unigolion cymwys yn y grwpiau hyn a sut i'w cefnogi i dderbyn eu cynigion i gael eu brechu.

“Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y bydd yn ehangu profion yn y gweithle ac yn y gymuned. Bydd gweithleoedd gyda mwy na 50 o weithwyr bellach yn gymwys i gael cymorth i brofi eu gweithluoedd yn rheolaidd. Bydd hyn yn helpu i leihau lledaeniad y feirws ac yn caniatáu iddynt weithredu’n ddiogel. 

"Gan fod plant ysgolion cynradd sydd rhwng tair a saith oed yn y cyfnod sylfaen wedi dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb yr wythnos hon, rydym yn diolch i rieni am eu dyfalbarhad yn ystod y gaeaf. 

"Mae arnom angen eich cefnogaeth barhaus i reoli lledaeniad y Coronafeirws, felly peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os yw'n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr a oes ganddo’r Coronafeirws.    Parhewch i weithio gartref os oes modd o gwbl.

“Pan fyddwch yn mynd â’ch plentyn i’r ysgol, cadwch bellter oddi wrth rieni eraill ar bob adeg, gwisgwch orchudd wyneb a pheidiwch ag aros o gwmpas i siarad.  Peidiwch â gwahodd plant eraill na’u rhieni i’ch cartref i chwarae neu i aros, hyd yn oed yn yr awyr agored a hyd yn oed os ydynt yn yr un swigen yn yr ysgol

“Sicrhewch fod eich plentyn yn deall pwysigrwydd golchi dwylo yn rheolaidd.

"O Fawrth 1 ymlaen, bydd y gyfraith yn cael ei newid i ganiatáu i leoliadau priodas trwyddedig, fel atyniadau ymwelwyr a gwestai, ailagor ond dim ond i gynnal seremonïau priodas a phartneriaeth sifil.

"Mae cyfyngiadau ar deithio yn y DU ac yn rhyngwladol yn parhau i fod ar waith.    Mae rhagor o wybodaeth am y canllawiau teithio cyfredol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

"Mae dros 925,000 o bobl bellach wedi cael y dos cyntaf o frechlyn diogel ac effeithiol Coronafeirws. “Rydym yn annog pawb, beth bynnag fo’u cefndir, eu demograffeg gymdeithasol a’u hethnigrwydd, i gael y brechlyn pan gynigir hwn iddynt.  Rydym hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael gwybodaeth o ffynhonnell ddibynadwy megis Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru, bwrdd iechyd lleol neu bractis meddyg teulu.

“Os byddwch chi neu aelod o'ch aelwyd yn datblygu peswch, twymyn neu newid i synnwyr blasu neu arogli, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf Coronafeirws am ddim, naill ai drwy ffonio 119 neu drwy ymweld â https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.”