Public Health Wales statement on Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak

This statement is usually updated daily at midday.
Mae'r datganiad hwn fel arfer yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol ganol dydd.

Published: Friday 7 May 12pm

Dr Robin Howe, Incident Director for the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak response at Public Health Wales, said:

“As of Monday 3 May, further relaxation of the regulations came into place, meaning that Wales is now in Alert Level 3.  Two households can again form an exclusive extended household ‘bubble’, and can spend time indoors together.  Supervised indoor activities for children can resume, along with indoor organised activities for up to 15 adults (such as exercise classes and swimming lessons), and community centres can reopen.

“People should observe social distancing when meeting with others from outside their household or bubble.

“We would remind the general public that it is still extremely important to follow social distancing and hygiene measures to prevent the transmission of Coronavirus.  That is, staying 2m from anyone you don’t live with, washing hands regularly and wearing face coverings in indoor settings.

“The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has advised that pregnant women should be offered the COVID-19 vaccine at the same time as the rest of the population, based on their age and clinical risk group. JCVI advice is followed in Wales.

“As there is more experience of the use of the Pfizer BioNTech and Moderna vaccines in pregnancy those vaccines are therefore the preferred vaccines to offer to pregnant women.

“Further to the Welsh Government’s announcement, people who cannot work from home are now able to access free lateral flow self-test kits.

“The rapid coronavirus tests will be available from local test sites across Wales.

“Welsh Government also announced that, following advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), that people over 16 who live with individuals with severely weakened immune systems should be offered COVID-19 vaccinations as a priority.

“Current information on the Welsh Government restrictions for Coronavirus are available at https://gov.wales/coronavirus

“If you are contacted by your local TTP team then it is important that you are truthful with them about where you have been and who you have met.  They are not there to judge, they are there to help prevent ongoing transmission of the virus and to protect the community.

“If you are asked to self-isolate by your local TTP team then please ensure that you do so for the full ten days – this will help break any chains of transmission.

“We urge anyone over 50 who has not yet received an invite for their vaccination to contact their local health board. Details of which can be found here: https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed   

“We encourage everyone, whatever their background, social demographic and ethnicity, to have the vaccine when they are offered it.

“Coronavirus cases by variant in Wales are reported on the UK Government website. The dominant strain in Wales is the Kent variant, and there is currently no evidence of widespread community transmission of other Variants of Concern in Wales.

If you or a member of your household develop a cough, fever or change in sense of taste or smell, you must self-isolate immediately and book a free Coronavirus test, either by calling 119 or by visiting www.gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19.  Please check your local health board’s website to see if there are additional symptoms that require a test.”

Cyhoeddwyd: Dydd Gwener 7 Mai 12pm - I ddilyn

Dywedodd Dr Robin Howe, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i'r achos o'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Ar dydd Llun 3 Mai, bu llacio pellach i’r rheoliadau, gan olygu bod Cymru bellach ar Lefel Rhybudd 3.  Gall dwy aelwyd unwaith eto ffurfio ‘swigen’ estynedig unigryw, a gallant dreulio amser dan do gyda’i gilydd.  “Gall gweithgareddau dan do dan oruchwyliaeth i blant ailddechrau, ynghyd â gweithgareddau wedi'u trefnu dan do ar gyfer hyd at 15 o oedolion (megis dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio), a gall canolfannau cymunedol ailagor.

“Dylai pobl gadw pellter cymdeithasol wrth gwrdd â phobl eraill o'r tu allan i'w haelwydydd neu i’w swigen.

“Rydym yn atgoffa’r cyhoedd ei bod yn dal yn hynod bwysig dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid i atal trosglwyddo Coronafeirws.  Hynny yw, aros 2m i ffwrdd oddi wrth unrhyw un nad ydych chi'n byw gyda nhw, golchi dwylo'n rheolaidd a gwisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau dan do.

“Dywedodd y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) y dylid cynnig brechlyn COVID-19 i ferched beichiog ar yr un pryd â gweddill y boblogaeth, ar sail eu hoedran a’u grŵp risg glinigol. Dilynir cyngor JCVI yng Nghymru.

“Gan fod mwy o brofiad o roi brechlynnau Pfizer BioNTech a Moderna i fenywod beichiog, ffefrir cynnig y brechlynnau hynny felly yn ystod beichiogrwydd.

“Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bellach gall pobl sy'n methu gweithio gartref gael mynediad at becynnau hunan-brawf llif unffordd am ddim.

“Bydd y profion coronafeirws cyflym ar gael o safleoedd profi lleol ledled Cymru.

“Yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y dylid cynnig brechiadau rhag COVID-19 fel blaenoriaeth i bobl dros 16 oed sy’n byw gydag unigolion â systemau imiwnedd sydd wedi’u gwanhau’n ddifrifol.

Mae gwybodaeth gyfredol am gyfyngiadau Llywodraeth Cymru oherwydd COVID-19 ar gael yn https://llyw.cymru/coronafeirws

“Os bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu lleol yn cysylltu â chi, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud y gwir wrthyn nhw ynglŷn â lle rydych chi wedi bod a phwy rydych chi wedi cwrdd â nhw.  Ni fyddant yn eich barnu. Eu nod yw helpu i atal trosglwyddiad parhaus y feirws ac i ddiogelu’r gymuned.

“Os yw eich tîm TTP lleol yn gofyn i chi hunanynysu, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny am y deg diwrnod llawn – bydd hyn yn helpu i dorri unrhyw gadwyni trosglwyddo.

“Rydym yn annog unrhyw un dros 50 oed nad yw wedi derbyn gwahoddiad i gael brechlyn eto i gysylltu â'i fwrdd iechyd lleol. Gellir gweld y manylion yma: https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-os-ydych-yn-credu-eich-bod-wedi-colli-allan  

“Rydym yn annog pawb, beth bynnag fo’u cefndir, eu demograffeg gymdeithasol a’u hethnigrwydd, i gael y brechlyn pan gynigir ef.

“Adroddir am achosion o’r Coronafeirws fesul amrywiolyn yng Nghymru ar wefan Llywodraeth y DU. Y straen amlycaf yng Nghymru yw amrywiolyn Caint ac, ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth bod Amrywiolynnau sy’n Peri Pryder yn trosglwyddo’n eang yng nghymunedau Cymru.

“Os byddwch chi neu aelod o'ch aelwyd yn datblygu peswch, twymyn neu newid i synnwyr blasu neu arogli, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf Coronafeirws am ddim, naill ai drwy ffonio 119 neu drwy ymweld â  https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.  Edrychwch ar wefan eich bwrdd iechyd lleol i weld a oes symptomau eraill sy’n gofyn am brawf.”