Public Health Wales statement on Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak

This statement is usually updated daily at midday.
Mae'r datganiad hwn fel arfer yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol ganol dydd.

Published: Friday 16 April 12pm

Dr Robin Howe, Incident Director for the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak response at Public Health Wales, said:

“We are  making some changes to the way we publish information on our website and data dashboard. 

“Starting tomorrow, Saturday 17 April, we will no longer be publishing Coronavirus data or a daily statement on our website on Saturdays. Data reported on Sundays will therefore be for the 24 hour period up to 9am on Friday, and data reported on Mondays will be for a 48 hour period up to 9am on Sunday. 

“It is likely that the figures reported on Mondays will be around double the usual 24 hours figure.

“We are doing this because case numbers are now low therefore any fluctuation day-to-day can give rise to potentially misleading interpretation and we want to be focusing more on the underlying trends.

“Our surveillance team will however retain the ability to ramp back up to seven day reporting if necessary.

“Ahead of the weekend, we would like to remind the public that Coronavirus is still circulating in our communities and a large number of people have not been fully vaccinated.  It is therefore vital that people observe social distancing, where face coverings when in indoor spaces, and wash hands regularly.  These actions will help to prevent transmission of the virus. 

“Welsh Government restrictions state that you should not go into any other household or mix indoors with other people who you don’t live with. Currently a maximum of six people from two households can meet outdoors, including in private gardens.

“Welsh Government have announced that people who cannot work from home will be able to access free lateral flow self-test kits from tomorrow, Friday 16 April.

“The rapid coronavirus tests will be available from local test sites across Wales.

“Welsh Government also announced that, following advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), that people over 16 who live with individuals with severely weakened immune systems should be offered COVID-19 vaccinations as a priority.

“As schools return please do not send your child to school if they are unwell, even if you are not sure if they have Coronavirus. 

“When you take your child to school, always keep your distance from other parents, wear a face covering, and don’t stay around and chat. Please don’t invite other children or their parents to your home to play or stay indoors, even if they are in the same bubble at school. We need to continue to limit the numbers of people we meet socially to minimise spread of the virus.

“Please continue to work from home if at all possible.

“Current information on the Welsh Government restrictions for Coronavirus are available at https://gov.wales/coronavirus

“This week The Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) and JCVI provided an update on the Oxford AstraZenca vaccine following reports of an extremely rare and specific type of blood clot following vaccination. 

“The AstraZeneca vaccine remains safe and effective and has already saved thousands of lives. Those who have received a first dose of the vaccine, should continue to receive a second dose. 

“The risk benefit remains strongly in favour of vaccination with the AstraZeneca vaccine for those aged 30 and over, and those aged under 30 who have underlying health conditions which puts them at higher risk of severe outcomes from Coronavirus infection. However, adults aged 18-29 years old who do not have underlying health conditions will now be offered an alternative vaccine. 

“If you are contacted by your local TTP team then it is important that you are truthful with them about where you have been and who you have met.  They are not there to judge, they are there to help prevent ongoing transmission of the virus and to protect the community.

“If you are asked to self-isolate by your local TTP team then please ensure that you do so for the full ten days – this will help break any chains of transmission.

“We urge anyone over 50 who has not yet received an invite for their vaccination to contact their local health board. Details of which can be found here:https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed 

“We encourage everyone, whatever their background, social demographic and ethnicity, to have the vaccine when they are offered it.

“Coronavirus cases by variant in Wales are reported on the UK Government website. The dominant strain in Wales is the Kent variant, and there is currently no evidence of widespread community transmission of other Variants of Concern in Wales.

“Restrictions on UK and international travel remain in place. More information on current travel guidance is available on the Welsh Government website.  

“The red list of travel ban countries has been extended, and Bangladesh, Kenya, Pakistan and Philippines have been added.

“If you arrived in the UK from these places before 4am on Friday 9 April, you must self-isolate for 10 days in the place you’re staying and take a Coronavirus test on day 2 and day 8. 

“If you have arrived in the UK from these places after 4am on Friday 9 April, you must stay in your quarantine hotel for your 10-day quarantine period and take a Coronavirus test on day 2 and day 8.

“If you or a member of your household develop a cough, fever or change in sense of taste or smell, you must self-isolate immediately and book a free Coronavirus test, either by calling 119 or by visiting www.gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19.  Please check your local health board’s website to see if there are additional symptoms that require a test.”

Cyhoeddwyd Dydd Gwener 16 Ebrill 12yh

Dywedodd Dr Robin Howe, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i'r achos o'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Rydym yn gwneud rhai newidiadau i’r ffordd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ar ein gwefan a’n dangosfwrdd data. 

“Gan ddechrau yfory, ddydd Sadwrn 17 Ebrill, ni fyddwn yn cyhoeddi data Coronafeirws na datganiad dyddiol ar ein gwefan ar ddydd Sadwrn mwyach. Felly bydd y data a adroddir ar ddydd Sul am y cyfnod 24 awr hyd at 9am ddydd Gwener, a bydd y data a adroddir ar ddydd Llun am gyfnod o 48 awr hyd at 9am ddydd Sul.

“Mae’n debygol y bydd y ffigyrau yr adroddir arnynt ddydd Llun oddeutu dwbl y ffigur arferol 24 awr.

“Rydym yn gwneud hyn oherwydd bod nifer yr achosion bellach yn isel, felly gall unrhyw amrywiad o ddydd i ddydd arwain at ddehongliad a allai fod yn gamarweiniol ac rydym eisiau canolbwyntio mwy ar y tueddiadau sylfaenol.

“Fodd bynnag, bydd gan ein tîm gwyliadwriaeth y gallu i gynyddu hyn i saith diwrnod eto, os bydd angen.

“Cyn y penwythnos, hoffem atgoffa’r cyhoedd bod Coronafeirws yn lledu yn ein cymunedau o hyd a bod nifer fawr o bobl sydd heb gael eu brechu’n llawn.  Felly mae'n hanfodol bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol, eu bod yn gwisgo gorchuddion wyneb pan fyddant dan do, ac yn golchi’u dwylo'n rheolaidd.  Bydd y camau hyn yn helpu i atal trosglwyddo'r feirws. 

“Mae cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylech fynd i unrhyw aelwyd arall na chymysgu dan do â phobl eraill nad ydych yn byw gyda nhw. Ar hyn o bryd, gall uchafswm o chwech o bobl o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pobl sy'n methu gweithio gartref yn gallu cael citiau hunan-brawf llif unffordd am ddim o yfory, dydd Gwener 16 Ebrill.

“Bydd y profion coronafeirws cyflym ar gael o safleoedd profi lleol ledled Cymru.

“Yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y dylid cynnig brechiadau rhag COVID-19 fel blaenoriaeth i bobl dros 16 oed sy’n byw gydag unigolion â systemau imiwnedd sydd wedi’u gwanhau’n ddifrifol.

“Wrth i ysgolion ddychwelyd, peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os yw'n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr a oes ganddo/ganddi Coronafeirws. 

“Pan fyddwch yn mynd â’ch plentyn i’r ysgol, cadwch bellter oddi wrth rieni eraill ar bob adeg, gwisgwch orchudd wyneb a pheidiwch ag aros o gwmpas i siarad. Peidiwch â gwahodd plant eraill neu eu rhieni i’ch cartref i chwarae neu i aros dan do, hyd yn oed os ydynt yn yr un swigen yn yr ysgol. Mae angen i ni barhau i gyfyngu ar niferoedd y bobl rydym yn cwrdd â nhw’n gymdeithasol i leihau lledaeniad yr haint.

“Parhewch i weithio gartref os oes modd o gwbl.

Mae gwybodaeth gyfredol am gyfyngiadau Llywodraeth Cymru oherwydd COVID-19 ar gael yn https://llyw.cymru/coronafeirws

“Yr wythnos hon, rhoddodd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a JCVI ddiweddariad ar frechlyn Rhydychen AstraZeneca yn dilyn adroddiadau o fath penodol a phrin iawn o glot gwaed yn dilyn brechiad. 

“Mae brechlyn AstraZeneca yn parhau i fod yn ddiogel ac yn effeithiol ac mae eisoes wedi achub miloedd o fywydau. Dylai’r rhai sydd wedi derbyn dos cyntaf o’r brechlyn barhau i dderbyn ail ddos. 

“Mae’r dadansoddiad o’r risgiau a’r manteision yn parhau yn gryf o blaid brechu â’r brechlyn AstraZeneca ar gyfer y rhai sy’n 30 mlwydd oed neu’n hÅ·n, a’r rhai o dan 30 mlwydd oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, sy’n eu rhoi mewn perygl uwch o ganlyniadau difrifol yn sgil cael eu heintio â Coronafeirws. Fodd bynnag, bydd oedolion rhwng 18 a 29 mlwydd oed nad oes ganddynt gyflyrau iechyd isorweddol yn cael cynnig brechlyn amgen erbyn hyn. 

“Os bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu lleol yn cysylltu â chi, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud y gwir wrthyn nhw ynglÅ·n â lle rydych chi wedi bod a phwy rydych chi wedi cwrdd â nhw.  Ni fyddant yn eich barnu. Eu nod yw helpu i atal trosglwyddiad parhaus y feirws ac i ddiogelu’r gymuned.

“Os yw eich tîm TTP lleol yn gofyn i chi hunanynysu, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny am y deg diwrnod llawn – bydd hyn yn helpu i dorri unrhyw gadwyni trosglwyddo.

“Rydym yn annog unrhyw un dros 50 oed nad yw wedi derbyn gwahoddiad i gael brechlyn eto i gysylltu â'i fwrdd iechyd lleol. Gellir gweld y manylion yma: https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-os-ydych-yn-credu-eich-bod-wedi-colli-allan 

“Rydym yn annog pawb, beth bynnag fo’u cefndir, eu demograffeg gymdeithasol a’u hethnigrwydd, i gael y brechlyn pan gynigir ef.

“Adroddir am achosion o’r Coronafeirws fesul amrywiolyn yng Nghymru ar wefan Llywodraeth y DU. Y straen amlycaf yng Nghymru yw amrywiolyn Caint ac, ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth bod Amrywiolynnau sy’n Peri Pryder yn trosglwyddo’n eang yng nghymunedau Cymru.

"Mae cyfyngiadau ar deithio yn y DU ac yn rhyngwladol yn parhau i fod ar waith.   Mae rhagor o wybodaeth am y canllawiau teithio cyfredol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  

“Ymestynnwyd y rhestr goch o wledydd sydd â gwaharddiad ar deithio iddynt/ohonynt, ac mae Bangladesh, Kenya, Pacistan ac Ynysoedd Philippines wedi cael eu hychwanegu at y rhestr.

“Os cyrhaeddoch y DU o'r lleoedd hyn cyn 4am ddydd Gwener 9 Ebrill, mae’n rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod lle byddwch yn aros a chael prawf Coronafeirws ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. 

“Os ydych chi wedi cyrraedd y DU o’r lleoedd hyn ar ôl 4am ddydd Gwener 9 Ebrill, rhaid i chi aros yn eich gwesty cwarantin am eich cyfnod cwarantin o 10 diwrnod a chael prawf Coronafeirws ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

“Os byddwch chi neu aelod o'ch aelwyd yn datblygu peswch, twymyn neu newid i synnwyr blasu neu arogli, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf Coronafeirws am ddim, naill ai drwy ffonio 119 neu drwy ymweld â  https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.  Edrychwch ar wefan eich bwrdd iechyd lleol i weld a oes symptomau eraill sy’n gofyn am brawf.”